Loading...
GRAND HALL, Bangkok International Trade & Exhibition Centre
9 - 10 November 2022
ลงทะเบียน 1 ท่าน

9,900 บาท*

Early Bird ลด 10% ราคาพิเศษ 8,910 บาท**

ลงทะเบียน 1 ท่าน

ลงทะเบียนแบบกลุ่ม

9,900 บาท*

Early Bird ลดสูงสุด 30% ราคาพิเศษ 6,930 บาท**

ลงทะเบียนแบบกลุ่ม

หมายเหตุ
* ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
** ส่วนลด Early Bird ดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565
การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำคัญยิ่งคณะผู้จัดงาน “โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 21” หรือ CDIC 2022 ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย, ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS), สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA), สมาคมซีไอโอ 16 (CIO 16) และ ISACA-Bangkok Chapter The International Information System Security Certification Consortium (ISC)2 จะดำเนินการเป็นอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย

งานสัมมนานี้มีการบันทึกภาพและวิดีโอ ในระหว่างการเข้าร่วมงานสัมมนา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะผู้จัดงาน CDIC 2022 โดยท่านสามารถเข้าถึงได้โดยการ กดลิ้งค์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะผู้จัดงาน CDIC 2022

เพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ โปรโมชั่น ข้อมูลทางด้านการตลาดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับท่าน ท่านยินยอมให้ คณะผู้จัดงาน CDIC 2022 เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

ย้อนกลับ ถัดไป

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ข้อมูลของท่าน
ข้อมูลท่านที่ 2
ข้อมูลท่านที่ 3
ข้อมูลท่านที่ 4
ข้อมูลท่านที่ 5
ข้อมูลท่านที่ 6
ข้อมูลท่านที่ 7
ข้อมูลท่านที่ 8
ข้อมูลท่านที่ 9
ข้อมูลท่านที่ 10
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลผู้สมัคร (Personal Information)
รายละเอียดการลงทะเบียน (Registration Information)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร (Training Fees)
  Early Bird
ส่วนลด %**
  ราคาปกติ
รวม    
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%)    
รวมจ่าย    
วิธีการชำระเงิน
1. โดยการโอนเข้าบัญชี ส่งหลักฐานการโอนเงินโดยระบุชื่อผู้อบรมและสำเนาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. โดยการสั่งจ่ายเช็ค นำส่งเช็คพร้อมใบหักภาษี ณ ที่จ่ายมาที่ บจก.เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
โอนเงินเข้าบัญชี / สั่งจ่ายเช็คในนาม
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน
บัญชีกระแสรายวัน 082-1-09135-7
ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
บัญชีกระแสรายวัน 092-6-00379-8
สำหรับหน่วยงานที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาหักภาษีในนาม
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546032871
เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหวงน 2 ชั้น 18 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเหตุ
** ส่วนลด Early Bird % ดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565