Registration

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

สัมมนา 2 วัน โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 (CDIC2020 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
Cyber Defense Initiative Conference 2020           (ราคา 9,900.-)

กรุณาเลือก Track ในการเข้าร่วมสัมมนา

* Session Track คือห้องแบ่งกลุ่มตามความสนใจผู้เข้าสัมมนาสามารถเลือกได้ 1 Track จากจำนวนทั้งหมด 3 Track   

MW-01

IT-GRC Implementation Concepts in Practice for DigitalTechnology Enablers

ราคา 4,900.-

MW-02

Enabling IT Governance Standards for Digital Governance and Roadmap (ISO/IEC 38500 ITG Standards and Related Best Practices)

ราคา 4,900.-

MW-03

Enabling IT Governance Framework and Practices using COBIT for Digital Governance (COBIT 2019, Enterprise Governance of Information and Technology)

ราคา 4,900.-

MW-04

Enabling Data Governance and Data Management Framework for Digital Governance

ราคา 9,800.-

MW-05

Enabling Information Security Risk Management for Information Security Management and Digital Technology Enablers

ราคา 4,900.-

MW-06

Enabling Availability Management, Incident Management, and Business Continuity Management for Digital Technology Enablers

ราคา 4,900.-

MW-07

Lesson Learned and Practical Compliance Guide for PDPA Lawful Basis and Data Protection

ราคา 4,900.-

MW-08

Comply with PDPA Using ISO/IEC 27701

ราคา 4,900.-

MW-09

Practical Compliance Guide: Code of Practices for CII Cybersecurity Incident Response

ราคา 4,900.-

MW-10

Practical Compliance Guide: CII Cybersecurity Framework and Implementation

ราคา 9,800.-

MW-11

Practical Compliance Guide: CII Cyber Resilience Hands-on

ราคา 4,900.-

MW-12

Digital Laws, Cybersecurity Act, Personal Data Protection Act and GDPR Update

ราคา 4,900.-

MW-13

IT General Controls Audit

ราคา 9,800.-

TW-01

AWS Security

ราคา 15,900.-

TW-02

Azure Security

ราคา 15,900.-

TW-03

Artificial Intelligence for Cyber Security

ราคา 9,800.-

TW-04

Basic Mobile Application Penetration Testing for Android

ราคา 9,800.-

TW-05

Adaptive Network-based Infrastructure Attacking

ราคา 15,900.-

TW-06

Wireless Hacking and Security Assessment

ราคา 9,800.-

TW-07

Active Directory Attacks

ราคา 9,800.-

TW-08

Basic Web Application Penetration Testing

ราคา 9,800.-

TW-09

All-In-One Cybersecurity

ราคา 15,900.-

TW-10

Cyber Attack Incident Responder for Technical

ราคา 15,900.-

TW-11

How to be a Cyber Threat Hunter

ราคา 15,900.-

TW-12

SOC Operation and Threat Analysis

ราคา 15,900.-

TW-13

R Programming for Data Science and Machine Learning

ราคา 15,900.-

TW-14

Data Science and Big Data Analytics Software Development

ราคา 15,900.-

SW-01

How to Securing RESTful API

ราคา 4,900.-

SW-02

Understanding DevSecOps Foundations

ราคา 4,900.-

SW-03

Security Requirement

ราคา 4,900.-

SW-04

Agile Application Security

ราคา 4,900.-

SW-05

How to Secure your container

ราคา 9,800.-

SW-06

Automated Security Testing

ราคา 15,900.-

SW-07

Effective Application Logging

ราคา 9,800.-

SW-08

AI and Deep Learning with Python and TensorFlow

ราคา 15,900.-
เงื่อนไขกรณีเปลี่ยนหลักสูตร/ เปลี่ยนผู้เข้างานสัมมนา/ ขอเลื่อนเวลาการจัดงานสัมมนา/ คืนเงิน :-
- กรณีผู้จัดงานไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้:
    ลูกค้าสามารถเลือกหลักสูตรใหม่ในราคาเท่ากัน หรือคืนเงินกรณีให้ผู้เข้าร่วมอบรม 100% ภายใน 30 วัน
- กรณีลูกค้าไม่สามารถเข้าอบรมได้:
    ลูกค้าสามารถส่งบุคลากรท่านอื่นมาแทน หรือขอเปลี่ยนหลักสูตรอื่น ๆ ที่ราคาเท่ากัน แต่จะสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าอบรมหากลูกค้าต้องการยกเลิกหลักสูตรเอง หรือกรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรที่มูลค่าต่ำกว่าหลักสูตรเดิม

Co-Host

logo