Loading...
GRAND HALL, Bangkok International Trade & Exhibition Centre
9 - 10 November 2022

CDIC 2022 งานสัมมนายิ่งใหญ่ประจำปีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ จัดในรูปแบบ On-ground Conference ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “Optimizing Security of Things and Digital Supply Chain Risk” ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายไซเบอร์ การจัดการความเสี่ยงด้านผู้ให้บริการในยุคข้อมูลดิจิทัล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Blockchain, AI-powered, Quantum ที่นำมาใช้ทั้งด้านบวกในการป้องกันและด้านลบในการโจมตี Cybersecurity บทสรุปของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Major change ของ ISO/IEC 27002 เวอร์ชั่นใหม่ที่ผนวก controls “Information Security, Cybersecurity & Privacy Protection” สำหรับองค์กรตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (ISMS) ต้องรู้ในการนำไปใช้ดำเนินการ การประกาศใช้บังคับของกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) is one of the largest Cybersecurity and Information Security Conference in Thailand and Southeast Asia, supported by several noted private and public sectors. Year after year, CDIC stands at the front line that has been successfully providing a platform for IT & Cybersecurity technology, Digital transformation trends updating with resiliency business community and networking, security affairs, sales and marketing in the information security industry in Thailand for the consecutive 21 years. This year's event is organized under the theme of "Optimizing Security of Things and Digital Supply Chain Risk". The Importance of empowering cybersecurity for connected IoT devices, Risk management in the digital information age, Blockchain technology advancements, AI-powered, Quantum brought use both the positive side in defense and the negative side of the cybersecurity attack, including a summary of major changes major change of ISO/IEC 27002 new version that includes the controls “Information Security, Cybersecurity & Privacy Protection” for ISO/IEC 27001 certification organizations (ISMS) to know in implementing to take action.

Conference Highlights​

 • Update Top Cybersecurity Trends 2022-2023
 • Secondary Laws of Thailand Cybersecurity Act (CSA), Personal Data Protection Act (PDPA)
 • Security of IoT, Information of Things, Internet of Behaviour, Distributed Enterprises
 • Risk Optimization for Supply Chain Risk
 • Cybersecurity after Post-COVID Pandemic
 • Blockchain for IoT Security, International Standards and IoT Governance
 • Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security controls

ประโยชน์ CDIC 2022

 • รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ Update ความรู้และข่าวสารใหม่ล่าสุด ด้าน Cybersecurity จากทั่วโลก ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ
 • รู้จักและร่วมปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ ที่มาจากหลากหลาย วงการ วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) และเปิดมุมมองความคิดใหม่ๆ จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเข้าร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัลที่บูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน CDIC2022
 • พบกับการสาธิตเทคนิคการเจาะระบบหลายรูปแบบ (CDIC2022 Live Show) ที่มีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้จารกรรมและเจาะระบบ ในชีวิตจริง
 • รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19 เมื่อภัยคุกคามดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบทั้ง จากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล
 • รู้ทันเทคนิคภัยคุกคามใหม่ๆ ของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ รวมถึง การถ่ายทอดให้บุคคลรอบข้างได้ตระหนักและป้องกัน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในยุคสังคมดิจิทัล
 • รู้ถึงสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดที่เป็นภาคบังคับและแนวทางจัดการ ด้านเทคนิค สำหรับดำเนินการตาม GDPR และกฎหมายของไทย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Act) ทั้งสองฉบับ
 • รู้ถึงกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานทางดิจิทัล (Digital Supply Chain Risk)

กลุ่มเป้าหมาย​

 • ผู้บริหารระดับสูง (CEO, COO, CMO, CRO)
 • ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO, CTO, CDO)
 • ผู้บริหารระบบความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง (CSO, CISO)
 • ผู้บริหารหรือผู้อำนวยการในสายงานไอทีและสารสนเทศ (IT Management)
 • ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและระบบปฏิบัติการขององค์กร (Network & System Administrator)
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor)
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • บุคลากรในสายงานกฎหมาย (Law Enforcement)
 • บุคลากรในสายงานกำกับดูแล (Compliance / IT Compliance)
 • บุคลากรในสายงานบริหารความเสี่ยง (ERM / IT Risk)
 • บุคลากรในสายงานนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Cyber Cop / Digital Forensic Investigator)
 • บุคลากรด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IT Security Practitioner)
 • ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรของผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี (Specialist, Supplier, IT Outsouring Provider)
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IT Smart Users)

วีดีโอสัมภาษณ์ วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC

CDIC2020 สัมภาษณ์คุณสุวิภา วรรณสาธพ


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย


CDIC2020 สัมภาษณ์รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร


CDIC2020 สัมภาษณ์อ.ปริญญา หอมเอนก


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณภัสสร พรทิพย์ (Software Park Thailand - Booth S02)


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณสราวุธ สุดสวาท (Bangkok Systems)


CDIC2020 สัมภาษณ์ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ (Fortinet)


CDIC2020 สัมภาษณ์ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง