Cyber Defense Initiative Conference
-->

การจัดงานสัมมนาเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยจากเชื่อไวรัส COVID-19 ( ไทย l Eng )

Cyber Defense Initiative Conference - CDIC2020

CDIC 2020 งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “The Future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity” เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และ ความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น “New Normal” เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบทั้งจากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล การจัดการความเสี่ยงในการใช้งานผู้ให้บริการภายนอก การใช้งานระบบคลาวด์ การใช้ ระบบในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลขององค์กรและบุคคล ผลบังคับใช้ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้องค์กรจะต้องมีแนวทางปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการ และดำเนินการมาตรการเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ผู้ร่วมงานสัมมนาจะพบคำตอบได้ในงาน CDIC 2020 จากการบรรยาย องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอมิติใหม่ Cybersecurity Expo...และ ห้ามพลาด Signature ไฮไลท์ของงาน CDIC 2020 Live Show ..สาธิตสด ประเด็นภัยคุกคามใหม่ รู้ก่อน..ปลอดภัย

Cyber Defense Initiative Conference - CDIC2020 3i3t

Conference Highlights​

 • Enforcement of Cybersecurity Act and Personal Data Protection Act for Enabling Trust Behaviour in Digital Data-Driven Economy
 • The Top Cybersecurity & Data Privacy Threats and Trends 2021
 • The Future of New Normal Risk and the Next Normal Cyber Risk
 • "DPO Does Matter" and "Lesson Learned from PDPA Compliance for IT and Non-IT"
 • "Personalization and Data Privacy" and "Thailand Data Protection Guidelines"
 • National Digital ID and E-signature Guideline
 • Reference Standards and Best Practices in Action for Digital Technology Enablers
 • Fraud Detection using Machine Learning
 • AI-Based Automation and Deep Learning Technology in Cybersecurity

CDIC 2020 Live Shows

 • Massive Data Breach by Darktracer from Darkweb Big Data.
 • RECON Arsenal-Introduce the Opensource of Internal tools used by ProjectDiscovery.
 • Phishing Beacon: Steal Credential via Low Power Technology on well Known Application.
 • I hear where you are: What if someone can Listen to your Location and Surrounding Objects, Hollywood Style.
 • Sleight of Ha(ck)nd: Technology that Makes Life Easy Makes it Easier for Scam Artist.
 • I hear you what you say on GSM: What if someone can Listen to You have Spoken with someone yet.
 • Hijack your Domain Controller: Show Techniques Token Impersonation to Compromise your Domain Controller and how Mitigation this.

ประโยชน์จากการเข้าร่วมงาน CDIC 2020

 • รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ Update ความรู้และข่าวสารใหม่ล่าสุด ด้าน Cybersecurity จากทั่วโลก ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ
 • รู้จักและร่วมปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ ที่มาจากหลากหลาย วงการ วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) และเปิดมุมมองความคิดใหม่ๆ จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเข้าร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัลที่บูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน CDIC2020
 • พบกับการสาธิตเทคนิคการเจาะระบบหลายรูปแบบ (CDIC2020 Live Show) ที่มีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้จารกรรมและเจาะระบบ ในชีวิตจริง
 • รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเป็น "New Normal" เมื่อภัยคุกคามดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบทั้ง จากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล
 • รู้ทันเทคนิคภัยคุกคามใหม่ๆ ของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ รวมถึง การถ่ายทอดให้บุคคลรอบข้างได้ตระหนักและป้องกัน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในยุคสังคมดิจิทัล
 • รู้ถึงสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดที่เป็นภาคบังคับและแนวทางจัดการ ด้านเทคนิค สำหรับดำเนินการตาม GDPR และกฎหมายของไทย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งสองฉบับ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง (CEO, COO, CMO, CRO)
 • ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO, CTO, CDO)
 • ผู้บริหารระบบความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง (CSO, CISO)
 • ผู้บริหารหรือผู้อำนวยการในสายงานไอทีและสารสนเทศ (IT Management)
 • ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและระบบปฏิบัติการขององค์กร (Network & System Administrator)
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor)
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • บุคลากรในสายงานกฎหมาย (Law Enforcement)
 • บุคลากรในสายงานกำกับดูแล (Compliance / IT Compliance)
 • บุคลากรในสายงานบริหารความเสี่ยง (ERM / IT Risk)
 • บุคลากรในสายงานนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Cyber Cop / Digital Forensic Investigator)
 • บุคลากรด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IT Security Practitioner)
 • ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรของผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี (Specialist, Supplier, IT Outsouring Provider)
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IT Smart Users)

CDIC 2001 - 2019 by the numbers

11,200
ATTENDEES

510
SESSIONS

554
SPEAKERS

34
KEYNOTES

595
EXHIBITORS

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าสัมมนา

 • USB Flash Drive - ชุดเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อมกระเป๋าใส่เอกสาร
 • ผู้เข้าสัมมนา 2 วัน จะได้รับวุฒิบัตรจาก
  • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
   (Software Park Thailand)
  • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
   (Thailand Information Security Association – TISA)
  • บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
   (ACIS Professional Center Co., Ltd.)

วันเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

สัมมนา 2 วัน – การบรรยายและสาธิต (Conference 2 Days)

 • วันที่สัมมนา: วันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00-17:30 น.
 • สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
 • พิเศษสำหรับปีนี้ ท่านสามารถเลือก สัมมนาที่ไบเทค (On-ground Seminar) หรือ สัมมนาออนไลน์ (Online “Virtual” Seminar) ได้

ภาคปฎิบัติ – การสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติ

 • วันที่ปฏิบัติ: รายละเอียดตามใบลงทะเบียน เวลา 9:00-16:00 น.
 • สถานที่: บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด หรือโรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงเทพฯ
 • พิเศษสำหรับปีนี้ ท่านสามารถเลือก สัมมนาได้ทั้งในแบบ Classroom หรือ Online ได้

วีดีโอสัมภาษณ์
วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC2020

วีดีโอสัมภาษณ์
วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC2019

Co-Host

logo

Royal Crown Sponsors

logo

Diamond Sponsors

logo

Titanium Sponsors

logo

Palladium Sponsors

logo

Platinum Sponsors

logo

Gold Sponsors

logo

Silver Sponsors

logo