Loading...
GRAND HALL, Bangkok International Trade & Exhibition Centre
9 - 10 November 2022

CDIC 2022 งานสัมมนายิ่งใหญ่ประจำปีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ จัดในรูปแบบ On-ground Conference ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “Optimizing Security of Things and Digital Supply Chain Risk” ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายไซเบอร์ การจัดการความเสี่ยงด้านผู้ให้บริการในยุคข้อมูลดิจิทัล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Blockchain, AI-powered, Quantum ที่นำมาใช้ทั้งด้านบวกในการป้องกันและด้านลบในการโจมตี Cybersecurity บทสรุปของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Major change ของ ISO/IEC 27002 เวอร์ชั่นใหม่ที่ผนวก controls “Information Security, Cybersecurity & Privacy Protection” สำหรับองค์กรตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (ISMS) ต้องรู้ในการนำไปใช้ดำเนินการ การประกาศใช้บังคับของกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) is one of the largest Cybersecurity and Information Security Conference in Thailand and Southeast Asia, supported by several noted private and public sectors. Year after year, CDIC stands at the front line that has been successfully providing a platform for IT & Cybersecurity technology, Digital transformation trends updating with resiliency business community and networking, security affairs, sales and marketing in the information security industry in Thailand for the consecutive 21 years. This year's event is organized under the theme of "Optimizing Security of Things and Digital Supply Chain Risk". The Importance of empowering cybersecurity for connected IoT devices, Risk management in the digital information age, Blockchain technology advancements, AI-powered, Quantum brought use both the positive side in defense and the negative side of the cybersecurity attack, including a summary of major changes major change of ISO/IEC 27002 new version that includes the controls “Information Security, Cybersecurity & Privacy Protection” for ISO/IEC 27001 certification organizations (ISMS) to know in implementing to take action.

Conference Highlights​

 • Update on The Top Cybersecurity & Privacy Threats and Trends for 2023
 • The Presence and Future of PDPA Implementation in Thailand
 • Technology, Platform and Workforce - Critical Factors for Cybersecurity and PDPA towards Digital Agility and Capability
 • The Current Thailand Cybercrime Situations and Statistics with Investigations and Digital Forensics
 • How to Legitimately Comply with Mandated Cybersecurity Act, Personal Data Protection Act and their Secondary Laws
 • DeepWeb/DarkWeb Threat Hunting with Darktracer
 • Becomes Real - The Future of Cybersecurity in the Coming Reality of Web3 and the Metaverse
 • Looking beyond ″Digital Transformation Lessons Learned and Data-Driven Experience″ and the Future
 • The Current PDPA Landscape and Practical Viewpoint in Thailand
 • The Current Cybersecurity Act Landscape and Practical Viewpoint in Thailand
 • Transitioning New 2022 Edition of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 with New Version of Information Security Controls
 • The Power of AI in Optimizing Security Services,Risk Management and Privacy Protection

ประโยชน์ CDIC2022

 • รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ Update ความรู้และข่าวสารใหม่ล่าสุด ด้าน Cybersecurity จากทั่วโลก ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ
 • รู้จักและร่วมปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ ที่มาจากหลากหลาย วงการ วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) และเปิดมุมมองความคิดใหม่ๆ จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเข้าร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัลที่บูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน CDIC2022
 • พบกับการสาธิตเทคนิคการเจาะระบบหลายรูปแบบ (CDIC2022 Live Show) ที่มีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้จารกรรมและเจาะระบบ ในชีวิตจริง
 • รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19 เมื่อภัยคุกคามดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบทั้ง จากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล
 • รู้ทันเทคนิคภัยคุกคามใหม่ๆ ของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ รวมถึง การถ่ายทอดให้บุคคลรอบข้างได้ตระหนักและป้องกัน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในยุคสังคมดิจิทัล
 • รู้ถึงสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดที่เป็นภาคบังคับและแนวทางจัดการ ด้านเทคนิค สำหรับดำเนินการตาม GDPR และกฎหมายของไทย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Act) ทั้งสองฉบับ
 • รู้ถึงกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานทางดิจิทัล (Digital Supply Chain Risk)

กลุ่มเป้าหมาย​

 • ผู้บริหารระดับสูง (CEO, COO, CMO, CRO)
 • ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO, CTO, CDO)
 • ผู้บริหารระบบความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง (CSO, CISO)
 • ผู้บริหารหรือผู้อำนวยการในสายงานไอทีและสารสนเทศ (IT Manager, IT Director)
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (IT Specialist, Cybersecurity Specialist)
 • บุคลากรด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IT Security Practitioner)
 • ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและระบบปฏิบัติการขององค์กร (Network & System Administrator)
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor)
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • บุคลากรในสายงานกฎหมาย (Law Enforcement)
 • บุคลากรในสายงานกำกับดูแล (Compliance / IT Compliance)
 • บุคลากรในสายงานบริหารความเสี่ยง (ERM / IT Risk)
 • บุคลากรในสายงานนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Cyber Cop / Digital Forensic Investigator)
 • บุคลากรของผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี (IT Supplier, IT Outsourcing Provider)
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IT Smart Users)

วันเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

 • สัมมนา 2 วัน - การบรรยายและสาธิต (Conference 2 Days)
  • วันที่สัมมนา วันที่ 9–10 พฤศจิกายน 2565
  • เวลา 9:00-17:30 น.
  • สถานที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

 • ภาคปฎิบัติ - การสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติ
  • วันที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามใบลงทะเบียน
  • เวลา 9:00-16:00 น.
  • สถานที่ โรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงเทพฯ

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าสัมมนา

 • ของที่ระลึก
 • กระเป๋าใส่เอกสาร
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
 • Exclusive Books "The Cyber Mindset : ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิทัล"
 • ผู้เข้าสัมมนา 2 วัน จะได้รับวุฒิบัตรจาก
  • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)
  • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)
  • บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS Professional Center)

วีดีโอสัมภาษณ์ วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC

CDIC2022 สัมภาษณ์ ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์


CDIC2022 สัมภาษณ์ พลอากาศตรี อมร ชมเชย


CDIC2022 Interview Mr. Satoshi DEGUCHI


CDIC2022 สัมภาษณ์อ.ปริญญา หอมเอนก


CDIC2022 สัมภาษณ์คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ (Huawei Technologies Co., Ltd.)


CDIC2022 สัมภาษณ์คุณจักรพันธ์ ตุลยสิทธิ์เสรี (Crowdstrike)


CDIC2022 สัมภาษณ์ คุณอลงกฏ วงษ์แหยม (Forcepoint Thailand)


CDIC2022 สัมภาษณ์ ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ (Fortinet)